ponedjeljak, 5. studenoga 2007.

Angiografija

Angiografije su dio kardiovaskularne radiologije kojima se pomoću kontrastnih sredstava
prikazuju srce, krvne i limfne žile.


Dijele se na:
-arteriografije
-flebografije
-limfografije

-Pregled se radi isključivo kod bolničkih pacijenata.
-Tok kontrastnog sredstva se snima i prati na monitoru.
-Radiolog i radiološki inžinjer su stalno uz pacijenta.
-Pregled traje od 15 minura do 1 sat.
-Nakon pregleda vadi se kateter i mjesto uboda
komprimira.

Metode izvođenja angiografija:

-Klasične metode (konvencionalne), punkcijom ili kateterizacijom krvnog voda po Seldinger-u.

-Digitalne tehnike:
DSA -digitalna subtrakciona angiografija
UZ (US) -ultrazvuk, ultrasonografija
CT -kompjuterska tomografija
MRI -magnetna rezonansa
Arteriografije su angiografske metode kojima se prikazuju arterije uz upotrebu kontrastnih
sredstava.


-koristi se Seldingerova metoda perkutane kateterizacije krvnog voda.
obuhvaća nekoliko faza :
-priprema pacijenta
-nalazi: koagulacije krvi, broj trombocita, nalaz šećera, uree i kreatinina te snimak pluća
-anestezija
-punkcija i uvođenje katetera


DIGITALNA SUBTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA (DSA)

DSA je radiološka dijagnostička kontrastna metoda prikaza vaskularnih struktura tehnikom
subtrakcije u kombinaciji kompjuterske i video tehnike.

Metoda rada – pacijent se postavlja u supinacijski položaj.Područje tijela koje se ispituje
prikazuje se dijaskopski (centriranje).Signal sa TV kamere na pojačivaču slike odlaže se u
memoriju gdje se slika pohranjuje u digitalnoj formi (maska).Automatskom špricom se u kubitalnu venu aplicira 40 ccm kontrastnog sredstva brzinom 12-15 ccm/s i izvrši snimanje.Dobivena slika se odlaže u sekundarnu kompjutersku memoriju.Maska se elektronski subtrahira iz sklopa nakon aplikacije kontrastnog sredstva.
-moguća je evaluacija kongenitalnih anomalija, položaja, broja, oblika i veličine krvnih vodova,
zatim upalnih, degenerativnih, traumatskih i neoplastičnih promjena.

CT-angiografija (CTA)
-spiralni CT (helical) – je od 1989. godine uveden u potpuno novi koncept skeniranja koji je
dramatično povećao efikasnost CT skeniranja.
-dobijajući tanke i dodirne presjeke (gusto slagani i spiralni) spiralni CT može dati
trodimenzionalne rekonstrukcije (3D) vrlo visokog kvaliteta
-kombinirani sa i.v. bolus injekcijama i subtrakcionim tehnikama, CT angiogrami mogu biti
rekonstruirani, dajući projekcijske slike trodimenzionalnog vaskularnog stabla.
-prikaz 3D objekta moguće je napraviti na papiru, foliji ili rendgenskom filmu, te se može prebaciti na floopy ili CD disk.

MAGNETNA ANGIOGRAFIJA (MRA)
-prikaz krvnih žila magnetnom rezonansom neinvazivna je dijagnostička tehnika.
-najčešće se primjenjuje tzv. time of flight (TOF) tehnika, a razvija se i tehnika prikaza žila
pomoću kontrastnih sredstava (CE-tehnika).
-odredi se dio tijela u kojem se žele prikazati krvne žile a zatim se pomoću zavojnice odašiljača
emitiraju radiofrekventni signali.
-slika pokazuje protok krvi kroz žile, što se vidi kao bijela slika na tamnoj podlozi.

Nema komentara: